โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-577578
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุติรัตน์ รัตนพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษิณี สุขจิตจูล

นางพรรณี ชูคง

นายอุดมศักดิ์ หล่อศิรกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

Teacher Leo

นางสาววิรดา ลัดดาวงษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4