กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายธนศร ธนาศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจุติรัตน์ รัตนพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางพรรณี ชูคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอุดมศักดิ์ หล่อศิรกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2