โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
คณะผู้บริหาร

นางอิสรีย์ อิฐกอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพิมล โพธิจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวรณิษฐา หนูภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางโสภี ดีบุก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีไสยเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมบูรณ์ อุบลกาลจน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
ครูชำนาญการ

นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปาน
ครูชำนาญการพิเศษ