โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดเรียน on site (เรียนที่โรงเรียน) วันที่ 17 มกราคม 2564
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียน On line ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รับสมัคร 15-19 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรสมรรถนะดิจิทัลและการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์" วันที่ 23-24 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติในชั้นเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติในชั้นเรียน (On site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ชี้แจงช่องทางการโอนเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน ม.2 ,ม.3 ,ม.5 และ ม.6
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม และชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการรับหนังสือและอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามห้อง ปีการศึกษา 2564
มอบตัวออนไลน์
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนภาษาอังกฤษ (ครูชาวต่างชาติ
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ)
การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา เรื่อง แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศ เรื่องแจ้งกำหนดการชี้แจงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ประจำภาคเรียนท
ขอแจ้งยกเลิกการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2)
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
แจ้งแนวปฎิบัติของโรงเรียน​ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส​ โคโรนา​ 2019(COVID​ 19)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัดส
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา