โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสมจิตร รักทอง

นายเลิศ คงแก้ว

นายพีระภัทร์ บุญสงค์

นางสาวปณัชญา ขันภักดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธิดารัตน์ คลี่เกษร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2