โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสมจิตร รักทอง

จีราภา จันทร์มุ่ย

นายเลิศ คงแก้ว

นายพีระภัทร์ บุญสงค์

นายไกรสร แก้วโลก

นางสาวปณัชญา ขันภักดี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธาราทิพย์ ชูธวัช
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธิดารัตน์ คลี่เกษร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2