กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธิดารัตน์ คลี่เกษร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสมจิตร รักทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายเลิศ คงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4