กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวจันจิรา สุขเจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายสมบูรณ์ อุบลกาลจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสามารถ แก้วพิชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1