กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเอกชัย มากยอด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3