โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมัทนา ทองสุก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโสภี ดีบุก
ครู คศ.3

นายอนุวัฒน์ แก้วจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวเขมจิรา ป้านจินดา
พนักงานราชการ

นางสาวศรัณยา กาเลี่ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพีระฎา ถนอมสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3