โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมัทนา ทองสุก

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางโสภี ดีบุก

นายอนุวัฒน์ แก้วจันทร์

นางสาวเขมจิรา ป้านจินดา

นางสาวศรัณยา กาเลี่ยง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพีระฎา ถนอมสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3