กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศรัณยา กาเลี่ยง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางโสภี ดีบุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเขมจิรา ป้านจินดา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพีระฎา ถนอมสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวศิริวรรณ์ สวัสดิ์ศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพิทักษ์พงศ์ บุญทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5