กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนิตยา แสงศิลป์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายชาญ รุ่งเรืองศรีศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางภัสธิตา อำนวยวิทยากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : pimnamphueng@hotmail.com

นางสาวสุดารัตน์ สัจจวิโส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเจตพล ป้อมแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเอกชัย พึ่งแย้ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1