โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายชาญ รุ่งเรืองศรีศักดิ์

นางสาวนิตยา แสงศิลป์

นางภัสธิตา อำนวยวิทยากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุดารัตน์ สัจจวิโส

นายพีระภทร์ บุญสงค์

นายไกรสร แก้วโลก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3