โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายชาญ รุ่งเรืองศรีศักดิ์

นางสาวนิตยา แสงศิลป์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางภัสธิตา อำนวยวิทยากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุดารัตน์ สัจจวิโส

นายพีระภทร์ บุญสงค์
ครู คศ.1