โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : pimnamphueng@hotmail.com

นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายชาญ รุ่งเรืองศรีศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิตยา แสงศิลป์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางภัสธิตา อำนวยวิทยากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุดารัตน์ สัจจวิโส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกุลณดา ช่วงสงค์
ครูอัตราจ้าง