โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีไสยเพชร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววิเศษลักษณ์ เตื้องวิวัฒน์

นางสุนันทา โอพั่ง

นางสาวธัญญาลักษณ์ ไทยทวี

นายบัญชา มหาแก้ว

นางสาววาสนา พุทธมาศ