โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบัญชา มหาแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีไสยเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสุนันทา โอพั่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววาสนา พุทธมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธัญญาลักษณ์ ไทยทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3