โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
หมู่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสายสุนีย์ เอื้องเรืองโรจน์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปาน

ครูพวงทิพย์ ชูเสนห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนิฐิการณ์ สามพิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสิริกาญน์ ระวังภัย

นางสาวศิริวรรณ บุญญานุพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0