กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสิริกาญน์ ระวังภัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0814534497

นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิริวรรณ บุญญานุพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสายสุนีย์ เอื้องเรืองโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวปรีชญา แก้วพวง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3