คณะผู้บริหาร

นางพรพนา แดงสกล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุพิมล โพธิจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 093-5758762
อีเมล์ : H.nong.127@gmail.com

นางสาวรณิษฐา หนูภักดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0817194955
อีเมล์ : nongleg259@gmail.com

นางโสภี ดีบุก
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 086-2780525
อีเมล์ : pong_deebuk@hotmail.com

นางสาวจุฬาพร ศรีไสยเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-7194955
อีเมล์ : yooy728@gmail.com

นายสมบูรณ์ อุบลกาลจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 081-8012868
อีเมล์ : kru-kai99@hotmail.com

นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปาน
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 064-8015665
อีเมล์ : praneedetrerkpan@gmail.com