โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางรักษิณา ยอดมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางโสภี ดีบุก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฬาพร ศรีไสยเพชร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย มากยอด
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยัน เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :