ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพนา แดงสกล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0818914241
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพิมล โพธิจันทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5758762
อีเมล์ : H.nong.127@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรณิษฐา หนูภักดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0860225889
อีเมล์ : nongleg259@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางโสภี ดีบุก
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฬาพร ศรีไสยเพชร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปราณี เดชฤกษ์ปาน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :