พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
     ๑. จัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
     ๒. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ตามมาตรฐานสาก

เป้าประสงค์
    ๑. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน .
    ๒. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม และมีความรู้ตามมาตรฐานสากล
    ๓. ครูและบุคลกรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณ
    ๔. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
    ๕. มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
    ๖. บุคลากรทุกคนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีว