โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
29 หมู่ที่ 13  ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210
เบอร์โทรศัพท์ 077-578577
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา (Vision /Philosophy)
วิสัยทัศน์

    “ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ครู พัฒนาเป็นครูมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการบริหารและ จัดการเรียนการสอน มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญาของโรงเรียน

    "สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่วิชา"