ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป
     โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ทั้งหมด ๓๒ ไร่ ๔ งาน โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ห่างจากตัวจังหวัดชุมพร ตามเส้นทางถนนเพชรเกษมถึงสามแยกเขาตีนเป็ด และแยกเข้าสู่ตลาดมาบอำมฤตรวมระยะทาง ๗๘ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามถนนเพชรเกษม ๔๐๗ กิโลเมตรนับเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่เหนือสุดของจังหวัดชุมพรและของภาคใต้ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประกาศจัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕ ในปีแรก รับโอนมาจากโรงเรียนสหมิตรวิทยา (โรงเรียนราษฎร์ซึ่งเลิกกิจการ) โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยามีพื้นที่จำนวน ๓๒ ไร่ ๔ งาน ซึ่งบริจาคโดยนางวิบูลย์ ศิริวิโรจน์ ในปีแรกที่เริ่มก่อตั้งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๑ คน หลังจากที่โรงเรียนได้เปิดทำการสอน การขยายชั้นเรียนและอาคารเรียนได้เพิ่มขึ้น ตามลำดับ จนกระทั่งถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ โรงเรียนได้ประสบวาตภัยพายุไต้ฝุ่นเกย์ ทำให้อาคารเรียนและ อาคารประกอบเสียหายเป็นอย่างมาก         กรมสามัญศึกษาจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับเข้าสู่ ภาวะปกติ ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมมากขึ้นพอสมควร ปัจจุบันปีการศึกษา ๒๕ู๖๔ มีอาคารเรียน ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง และอาคาร ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง หอประชุมโรงอาหาร ๑ หลัง หอประชุม ๑ หลัง อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม/คหกรรม ๑ หลัง ห้องน้ำ – ห้องส้วม ๒ หลัง บ้านพักครู ๘ หลังบ้านพักภารโรง ๒ หลัง บ้านพักนักเรียนขนาด ๘ คน จำนวน ๑๑ หลัง ดัดแปลงเป็นเรือนนาฏศิลป์ ๑ หลัง มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จำนวน ๖๕๐  คน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีครูทั้งสิ้น ๓๓ คน พนักงานราชการ ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ๑ คน โดยมี นางอิสรีย์ อิฐกอ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา