ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2565