คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 337.71 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.35 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.45 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.66 KB